VPL en organisatie

De VPL is een vakvereniging van NLBV-medewerkers en heeft een samenwerkingscontract met COPGROEP Consultants. Het unieke aan dit samenwerkingsverband is dat de VPL enerzijds haar volledige onafhankelijk profiel behoudt en anderzijds haar leden een volwaardige en professionele belangenbehartiging kan bieden. De COPGROEP is een dienstverlenende organisatie met specialistische kennis van arbeidsverhoudingen en arbeidsrecht. Evenwichtige arbeidsverhoudingen zijn essentieel. De arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer wordt steeds belangrijker maar… ook steeds complexer. Vakbondsbestuurders en juristen van de COPGROEP verrichten in nauwe samenwerking met de VPL-bestuurders en kaderleden het dagelijks vakbondswerk ten behoeve van onze leden. Vakbondsbestuurders van de VPL voeren regelmatig overleg met de directie van het Loodswezen. Bij dit overleg worden belangrijke afspraken gemaakt over zaken als werkgelegenheid, maatregelen voor het opvangen van sociale consequenties bij reorganisaties, salarisontwikkeling, het loopbaanbeleid, ziektekostenverzekering, etc.. Daarnaast streeft de VPL naar be´nvloeding van het directiebeleid door middel van actieve medezeggenschap. Een aantal leden van de VPL heeft daartoe zitting in de ondernemingsraad. Bij hun werk in de medezeggenschap worden zij gesteund door deskundigen van de VPL / COPGROEP. Het beleid van de VPL wordt niet bovenaf gedicteerd. Ben je lid van de VPL dan heb je tijdens special daartoe georganiseerde bijeenkomsten maximale inspraakmogelijkheden over de totstandkoming van het beleid.