Ontslag

Bedrijfseconomisch ontslag

In alle gevallen waarin bedrijfsomstandigheden de aanleiding voor het ontslag zijn, spreekt men van bedrijfseconomisch ontslag.

Disfunctioneren

U kunt niet zo maar wegens disfunctioneren ontslagen worden. Daarvoor gelden een aantal strikte voorwaarden.

Verstoorde arbeidsrelatie

Er kunnen allerlei situaties ontstaan waardoor de arbeidsrelatie onherstelbaar verstoord raakt en ontslag onvermijdelijk is.

Arbeidsongeschiktheid

Een zieke of arbeidsongeschikte werknemer geniet extra ontslagbescherming. Toch kunt u ook in die situatie onder omstandigheden met ontslag te maken krijgen.

Ontslag op staande voet

U kunt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen op staande voet ontslagen worden.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Veel ontslagkwesties eindigen in een ontslag met wederzijds goedvinden. Hoe dat precies in zijn werk gaat leest u in dit onderdeel.

Ontbindingsprocedure

Op verzoek van uw werkgever kan een kantonrechter besluiten uw arbeidscontract te ontbinden.

Kort geding

Als uw werkgever u op non-actief stelt of uw loon stopt, dan kan het zinvol zijn om de rechter in een spoedprocedure te vragen deze situatie ongedaan te maken.

Kennelijk onredelijk ontslag

Als uw werkgever uw dienstverband heeft opgezegd, heeft u nog zes maanden de tijd om bij de kantonrechter een ontslagvergoeding te claimen.

Arbeidsovereenkomst opzeggen

Uw werkgever kan uw dienstverband niet zo maar opzeggen. Hiervoor gelden een aantal speciale regels.

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation is een vorm van conflictoplossing zonder rechter, maar met begeleiding van een onafhankelijke mediator.