Ondernemingsraad Loodswezen Nederland B.V.

De ondernemingsraad vertegenwoordigt alle werknemers van het Loodswezen uit de verschillende Regio’s.

Het aantal leden dat zitting heeft in een OR, is afhankelijk van de hoeveelheid medewerkers van de organisatie. Het Loodswezen heeft meer dan 400 medewerkers en heeft daarom maximaal 11 leden. De taken binnen de OR zijn verdeeld in werkgroepen, iedere werkgroep heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.

Voor meer informatie over b.v. de samenstelling of zittingduur van de Ondernemingsraad: zie de interne (Loodswezen) Portal site/OR

De OR controleert, toetst, en beÔnvloedt het bedrijfsbeleid in het belang van de werknemers. De raad overlegt hierover met de directeur. De OR komt 1 keer in de 6 weken samen, en 1 keer in de 6 weken heeft de OR overleg (OV) met de directeur.

Taken OR

Een aantal taken van de OR zijn:
Het bevorderen van de naleving van de CAO / wetten rond arbeidsvoorwaarden
Het bevorderen van de naleving van de Arbowet en arboregelingen
Het vertegenwoordigen van werknemers;
Het adviseren bij o.a. organisatorische en financiŽle zaken;
Het meebeslissen over aangelegenheden betreffende het personeel.

Wat kan de OR

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn de formele bevoegdheden van de OR in enkele artikelen vastgelegd. Hieraan zijn zowel de leiding van de organisatie als de OR gebonden. Hieronder staat kort beschreven welke rechten de OR heeft. Voor uitgebreide informatie over de WOR: klik hier

Informatierecht

Het recht op informatie over o.a. de financiŽle gang van zaken, werkgelegenheid en informatie bij advies en instemmingaanvragen.

Initiatiefrecht

Het recht om voorstellen te doen over alle mogelijke aangelegenheden.

Adviesrecht

Het recht om advies te geven bij belangrijke besluiten op organisatorisch of financieel gebied.

Instemmingsrecht

Het recht om wel of niet instemming te betuigen met besluiten die betrekking hebben op alle of een bepaalde groep werknemers. De OR kan dus in zaken die gevolgen hebben voor het personeel, meebeslissen. Bijvoorbeeld over werktijden, arbeidsomstandigheden en personeelsbeoordelingen.