Rechten werknemer

De inhoud van een arbeidsovereenkomst is een afspraak tussen werkgever en werknemer. De werkgever moet zich daarbij wel houden aan een aantal regels ter bescherming van de werknemer. Zo is de werkgever verplicht om lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee arbeid verricht wordt, zo in te richten en te onderhouden dat werknemers bij het gebruik hiervan geen schade lijden.

Plichten werknemer

Een werknemer heeft niet alleen rechten, maar ook plichten. In de wet staat dat hij of zij zich als 'goed werknemer' moet gedragen. Wat dat inhoudt, staat niet omschreven en verschilt van geval tot geval.

Voorbeelden zijn:

De werkgever vraagt de werknemer een keer over te werken omdat er een spoedklus is. Het getuigt dan van goed werknemerschap het verzoek te vervullen.
De werkgever vraagt een paar taken van een zieke collega over te nemen, totdat deze weer terug is. Het is collegiaal om dit te doen, behalve als het eigen werk in het gedrang komt.